Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") vydává podnikající fyzická osoba Jaroslav Hranička, Budovatelů 389, Poběžovice 345 22, IČ 87524970, DIČ 8907131816 (dále jen "Provozovatel").

1.2. Obchodní podmínky upravují vztah mezi osobou registrující e-shop (dále jen "Obchodník") na portál hledejLevne.cz (dále jen "Portál").

2. Prezentace a uchovávání informací e-shopu

2.1. Provozovatel na Portále prezentuje zboží a informace o zboží, které mu Obchodník poskytuje prostřednictvím strojově čitelného seznamu zboží (XML feed, dále jen "Feed").

2.2. Provozovatel na Portále dále zobrazuje Obchodníkem dodané informace.

2.3. Obchodník souhlasí s tím, že Provozovatel sdružuje, zpracovává a uchovává informace z XML feedů za účelem jejich zobrazování na Portále (včetně obrázků a jiného multimediálního obsahu poskytovaného prostřednictvím Feedů) a to až do odstranění e-shopu z Portálu.

2.4. Obchodník souhlasí s tím, že Provozovatel může na Portále návštěvníkům zpřístupňovat obrázky načítáním přímo z URL adresy Obchodníka - tak, jak je uvedena v dodávaném Feedu (tj. bez předchozího jednorázového stažení na server Provozovatele). Případně distribuovat skrze takzvanou CDN síť třetí strany.

2.5. Obchodník souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (http://www.uoou.cz/).

2.6. Obchodník se zavazuje, že při registraci více e-shopů bude každý z nich jedinečný, tj. e-shop bude nabízet jiné produkty na jiné URL adrese. V opačném případě má Provozovatel právo duplicitní e-shopy vyřazovat.

2.7. Obchodník se zavazuje, že nebude prostřednictvím Portálu nabízet nelegální zboží či služby a že nabízené produkty je možné legálně prodávat na území České republiky.

2.8. Detailní informace ohledně zpracování a uchovávání dat Obchodníka rozebírá dokument Zpracování a uchovávání dat na stránce http://www.hledejlevne.cz/zpracovani-dat.

3. Podmínky XML Feedu

3.1. Formát a obsah Feedu je podrobně specifikován na adrese http://www.hledejlevne.cz/specifikace-xml-feedu a specifikace se může změnit.

3.2. Poskytované informace Obchodníkem prostřednictvím Feedu musí být pravdivé a jednotlivé položky se musí týkat konkrétního zboží, nikoliv propagace celého e-shopu.

3.3. Položky ve Feedu musí být možné v e-shopu Obchodníka zakoupit na uváděné URL adrese za cenu v korunách českých (CZK) s případným navýšením služeb s objednávkou spojených (doprava, platba).

4. Práva a povinnosti Obchodníka

4.1. Registrací Obchodník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a za pravdivost poskytovaných údajů Provozovateli.

4.2. Obchodník má právo přístupu do administrační části Portálu, kde může editovat informace o registrovaných e-shopech a spravovat další nastavení. Přihlašovací údaje je Obchodník povinen udržovat v tajnosti.

4.3. Obchodník bere na vědomí, že určení Portálu je prezentace zboží a většina návštěvníků je v pozici spotřebitele, který může v e-shopu Obchodníka prezentované zboží zakoupit.

4.4. Obchodník nesmí cíleně vyhledávat a "proklikávat" zboží e-shopů za účelem znehodnocení statistik nebo vyčerpávání kreditu konkurenčních či vlastních e-shopů. Pokusy o takovéto jednání bude Provozovatel vyhodnocovat a řešit individuálně a může požadovat náhrady vzniklých škod.

4.5. Obchodník je povinen udržovat poskytované informace neustále aktuální (identifikační údaje, adresy, kontaktní informace apod.).

4.6. Obchodník má právo kdykoliv a bez udání důvodu ukončit spolupráci s Provozovatelem přerušením poskytování informací prostřednictvím Feedu, odstraněním e-shopu z administračního rozhraní nebo žádostí zaslanou na e-mail Provozovatele info [at] hledejlevne.cz

5. Práva a povinnosti Provozovatele

5.1. Provozovatel, jakožto poskytovatel služeb informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, nezodpovídá za obsah informací poskytovaných Obchodníky (informace o Obchodníkovi, prezentované zboží z dodávaných Feedů apod.).

5.2. Provozovatel je oprávněn zablokovat či plně odstranit Obchodníka z portálu bez udání důvodu. V případě porušení těchto Obchodních podmínek pak bez nároku na vrácení nevyčerpaných prostředků a v závažných případech může požadovat náhrady vzniklých škod.

5.3. Provozovatel je oprávněn upravovat informace o Obchodníkovi v případě, že jsou zavádějící, v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, klamavé nebo psány nesrozumitelným jazykem.

5.4. Provozovatel neposkytuje žádnou garanci umisťování zboží Obchodníka ani neposkytuje informace o podrobném způsobu fungování systému.

5.5. Provozovatel pro komunikaci s Obchodníkem využívá e-mailovou komunikaci. Frekvenci a typy automaticky zasílaných zpráv (notifikace při chybném zpracování XML Feedu, vyčerpání kreditu apod.) si může Obchodník nastavit v jeho administrační části nebo případně žádostí zaslanou na e-mail provozovatele (info [at] hledejlevne.cz).

6. Platební pravidla

6.1. Obchodník se registruje bezplatně, bezplatný má přístup do administračního rozhraní a bezplatně jsou prezentovány informace o Obchodníkovi a jeho e-shopech.

6.2. Bezplatná je rovněž propagace zboží Obchodníka na Portále do té doby, než Obchodník sám v administrační části nastaví a dobije si kredit pro e-shop, jehož produkty chce zvýhodňovat před konkurencí. V tom případě se bude uplatňovat Obchodníkem nastavená strategie ceny za proklik (CPC) a to pouze do té doby, než bude předem dobitý kredit vyčerpán.

6.3. Provozovatel nebude požadovat po Obchodníkovi žádné jiné platby než ty, které Obchodník sám uskuteční předem (dobití kreditu). V případě, že Obchodník kredit přečerpá do záporného stavu, budou Obchodníkovi pouze pozastaveny zpoplatněné služby do následující platby (dobití kreditu). Platby za zpoplatněné služby se uskutečňují pouze předem, Obchodníkovi tedy nehrozí žádné sankce a platby zpětně za využívané služby.

6.4. Provozovatel je oprávněn zpoplatnit jakékoliv další služby s tím, že tyto zpoplatněné služby musí být označeny cenou. Všechny zpoplatněné služby mohou být Obchodníkovi aktivovány pouze platbou předem. Bez této předchozí platby nemůže Provozovatel po Obchodníkovi zpětně vymáhat žádnou platbu.

6.5. Obchodník bere na vědomí, že veškeré finanční prostředky převedené Provozovateli jsou nenávratné, nelze tedy vymáhat jejich převedení zpět nebo jakoukoliv jinou kompenzaci. Ke každému převodu prostředků na účet Provozovatele je Obchodníkovi vystavena faktura na převedenou částku.

6.6. Provozovatel je povinen ke každému Obchodníkovi vést historii plateb a čerpání prostředků (pohyb kreditu) alespoň 3 měsíce zpětně. Tento přehled je k dispozici Obchodníkovi v administračním rozhraní.

6.7. V případě, že Provozovatel zaznamená neplatné proklikávání zpoplatněného zboží Obchodníka (například snaha konkurence odčerpat kredit, viz. bod 4.4.), částka za neplatné prokliky bude připsána poškozenému Obchodníkovi zpět formou kreditu. Způsob vyhodnocování neplatných prokliků je v režii Provozovatele a je součástí jeho obchodního tajemství.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Obchodník souhlasí se zasíláním informačních e-mailů od Provozovatele až do písemného odvolání, které může učinit kdykoliv. Možnost odhlášení je zasílána v patičkách e-mailů a druhy zasílaných sdělení je možné spravovat také v administrační části webu.

7.2. Porušení Obchodních podmínek může mít za následek ukončení poskytování služeb Obchodníkovi, přičemž ten nemá nárok na vrácení jím uhrazených prostředků ani nemůže po Provozovateli požadovat náhradu vzniklých škod.

7.3. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 13. 5. 2018 a nahrazují předchozí verze.

Statistiky
1 209

vyhledáváme u více než 1 200 e-shopů

4 698 199

srovnáváme ceny více než 4 milionů zboží